top of page

תקנון

קול קורא

להצטרפות בתי עסק למועדון הטבות והנחות - “OLE PLUS HAIFA”

א.         כללי

(1)        הרשות לקליטת עליה בחיפה (ע"ר) (להלן: "הרשות") הינה תאגיד עירוני של עיריית חיפה (להלן: "העירייה") האמון על תיאום קליטת עולים בעיר חיפה בין המוסדות והגורמים השונים העוסקים בכך.

(2)        לצורך חיזוק השתלבותם של העולים החדשים בעיר חיפה ועידוד העסקים בעיר יזמה הרשות מועדון הטבות והנחות – “OLE PLUS HAIFA” (להלן: "המועדון").

(3)        מטרת המועדון הינה להקנות לעולים חדשים את האפשרות ליהנות מהטבות והנחות שונות וכן לרכוש מוצרים ושירותים בהנחה ממגוון בתי עסקים ברחבי העיר חיפה.

(4)        מימוש זכאות של חבר מועדון תיעשה באמצעות כרטיס חבר מועדון אשר יוצג על-ידי חבר מועדון בעת רכישה בבית עסק המעניק הטבות והנחות במסגרת המועדון.

(5)        הרשות מזמינה בזאת בתי עסק בתחומי העיר חיפה להצטרף למועדון.

ב.         תנאים

(1)        מקום העסק בתחומי העיר חיפה.

(2)        בית עסק יספק הטבות והנחות ברכישה של מוצרים ושירותים המסופקים על-ידו.

(3)        חתימת בית העסק על כתב התחייבות בנוסח המצורף.

(4)        בית העסק פועל על-פי כל דין.

ג.          בקשה להצטרפות

בקשת הצטרפות של בית עסק למועדון תיעשה באמצעות שליחת טופס כתב התחייבות בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על-ידי בית העסק לרבות המסמכים הנלווים שלהלן באמצעות דוא"ל – taasuka@olimhaifa.co.il

(א)        תעודת עוסק מורשה/ פטור

(ב)        רישיון עסק מטעם עיריית חיפה

(ג)        אישור תשלום דמי השתתפות שנתיים (לשנת 2021) בסך ____

(בהמחאה לפקודת הרשות לקליטת עליה בחיפה ע"ר)

(ד)        אישור ניהול ספרים

ד.         הבהרות ודגשים

(1)        הרשות הינה מוסד ללא כוונת רווח ולפיכך אינה גובה מע"מ.

(2)        הרשות רשאית לבטל הליך זה על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה.

(3)        הרשות רשאית להפסיק את פעילות המועדון, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא חובת הנמקה.

(4)        אין בהליך זה משום מתן בלעדיות כלשהי מצד הרשות ו/או מצד העירייה לבית עסק בתחום עיסוקו ובכלל.

(5)        בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות באמצעות דוא"ל – taasuka@olimhaifa.co.il

מועדון "OLE PLUS HAIFA"
-תקנון-


כללי 
1.    לצורך חיזוק השתלבותם של העולים החדשים בעיר חיפה ועידוד העסקים בעיר יזמה הרשות, עמותה עירונית של עיריית חיפה, מועדון הטבות והנחות - "OLE PLUS HAIFA".
2.    חברות במועדון תקנה לעולים חדשים את האפשרות ליהנות מהטבות שונות וכן לרכוש מוצרים ושירותים בהנחה מבתי עסקים מגוונים ברחבי העיר חיפה.
3.    מימוש זכאות של חבר מועדון תיעשה באמצעות כרטיס חבר מועדון אשר יוצג על-ידי חבר המועדון בעת רכישה בבית עסק המעניק הטבות ו/או הנחה במסגרת המועדון.
4.    שימוש בכרטיס חבר מועדון מעידה כי המשתמש קרא תקנון זה והסכים לכל תנאיו.
5.    תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

הגדרות
6.    להלן מספר הגדרות בתקנון זה:
"הרשות" - הרשות לקליטת עליה בחיפה (ע"ר), מס' עמותה: 58-024564-5, אשר כתובתה ברח' י.ל. פרץ 20, "בית ארדשטיין", חיפה.
         "העירייה" – עיריית חיפה.
"המועדון" – מועדון הטבות והנחות של הרשות המכונה - "OLE PLUS HAIFA".
"האתר" – אתר האינטרנט של הרשות אשר כתובתו – www.oleplushaifa.co.il במסגרתו יעודכנו מעת לעת פרטי בתי עסק המעניקים הטבות ו/או הנחות במסגרת המועדון כמו גם ההטבות ו/או ההנחות המוענות על-ידי בתי העסק.
"חבר מועדון" – עולה חדש בישראל, תושב העיר חיפה, אשר מלאו לו 18 שנים וטרם חלפו 10 שנים ממועד עלייתו לישראל.
"כרטיס חבר מועדון" – כרטיס קשיח אשר מונפק על-ידי הרשות או מי מטעמה עבור חבר מועדון; הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה; תוקף הכרטיס – 24 חודשים ממועד הנפקתו.
"בית עסק" – בית עסק/ספק המעניק הטבה ו/או הנחה לחבר מועדון, במסגרת המועדון, והנושא מדבקה, בתחומי בית העסק, המעידה על כך.
"הטבה ו/או הנחה" – מוצר ו/או שירות המוצגים באתר והנמכרים ו/או מסופקים על-ידי בית עסק לחבר מועדון.
"התקנון" – תקנון זה.

אחריות
7.    הרשות אינה צד לכל עסקה לרכישת הטבה ו/או הנחה על-ידי חבר מועדון בבית עסק לרבות ומשכך, אינה נושאת בכל אחריות שהיא לגביה.
8.    הטבה ו/או הנחה המוצגת באתר מסופקת על-ידי בית עסק ולפיכך, הרשות אינה אחראית לכל מצג/תמונה הקשור בה לרבות המחשתה, מאפייניה, תכונותיה, תיאורה, מחירה, וכיוצא באלה.

9.    האחריות הבלעדית להטבה ו/או הנחה לרבות למוצר ו/או השירות הכלול בה, טיבו, איכותו התאמתו לצרכן, מועדי אספקתו והתקנתה הינה של בית העסק ולחבר מועדון אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות ו/או כנגד העירייה.
10.    אין בהצגת הטבה ו/או הנחה לרבות מוצר ו/או שירות הכלול בה במסגרת האתר משום המלצה, חוות דעת ו/או הבעת דעה של הרשות לגביה לרבות טיבה, איכותה והתאמתה לצרכן.
11.    אין בהצגתה של הטבה ו/או הנחה לרבות מוצר ו/או השירות הכלול בה במסגרת האתר משום התחייבות של הרשות לכך שמחיר ההטבה ו/או ההנחה הינו הנמוך ביותר בקשר לה ולפיכך, באחריותו של חבר המועדון לבדוק זאת ולערוך השוואה, טרם מימושה בבית העסק.
12.    הרשות מקיימת אמצעי הגנה סבירים באתר. יחד עם זאת, הרשות ו/או העירייה לא תהינה אחראיות לשיבושים ו/או לתקלות ו/או להפסקות ו/או לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש של חבר מועדון באתר לרבות לציוד קצה של חבר מועדון.

שונות
13.    מובהר בזה, למען הסדר הטוב, כי בית עסק במסגרת המועדון משלם דמי השתתפות שנתיים.
14.    המועדון לרבות לוגו המועדון הינו קניינה הבלעדית של הרשות וחל איסור מוחלט לבצע כל שימוש בהם ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב.
15.    הרשות רשאית להפסיק את פעילות המועדון לרבות את אפשרות השימוש בכרטיס חבר מועדון, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא כל הנמקה. 
16.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות תהא רשאית להפסיק בכל עת את זכאותו של חבר מועדון בכרטיס מועדון במקרה בו חבר מועדון מבצע שימוש בכרטיס מועדון בניגוד לכל דין.
17.    סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל עניין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה תימסר לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.
18.    בכל שאלה או הבהרה הנוגעת למועדון ניתן לפנות בדוא"ל: taasuka@olimhaifa.co.il .
 

כתב התחייבות בית עסק - מועדון הטבות והנחות - “OLE PLUS HAIFA”

אני החתום מטה, ____________, עוסק מורשה מס' ______________/ ח.פ. מס' _______________, מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

1.    ידוע לי כי הרשות לקליטת עליה בחיפה (ע"ר) הינה עמותה עירונית של עיריית חיפה (להלן: "העירייה") האמונה על תיאום קליטת עולים בחיפה בין המוסדות והגורמים השונים העוסקים בכך.
2.    ידוע לי כי לצורך חיזוק השתלבותם של העולים החדשים בעיר חיפה ועידוד העסקים בעיר יזמה הרשות מועדון הטבות והנחות –“OLE PLUS HAIFA”  (להלן: "המועדון").
3.    הנני בית עסק אשר כתובתו __________, חיפה והמספק מוצרים ו/או שירותים מסוג ___________________ (להלן: "בית העסק").
4.    הנני מעוניין להשתלב במסגרת פעילות המועדון ולהעניק הטבות והנחות לחברי המועדון בתחום פעילות בית העסק.
________________________________________________________________________


יש/ אין כפל מבצעים

5.    הנני בית עסק אשר מיקומו בתחומי העיר החיפה והפועל על-פי כל דין.
6.    ידוע לי מימוש זכאות של חבר מועדון בבית העסק תיעשה באמצעות כרטיס חבר מועדון אשר יוצג בפני נציג בית העסק בעת רכישה בבית העסק והנני מתחייב לכבדו בהתאם.
7.    ידוע לי כי פרטים אודות המועדון לרבות בדבר ההטבות וההנחות שינתנו במסגרתו על-ידי בתי עסקים שונים אשר יקחו בו חלק ובכלל זה עדכונים שונים בקשר לו יעשה לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הרשות אשר כתובתו – www.oleplushaifa.co.il (להלן: "האתר"). 
8.    הנני מאשר בזה לכלול את פרטי בית העסק, המוצרים והשירותים אשר הינו מספק במסגרת האתר ובכלל זה נתונים פרסומיים נוספים לרבות תמונות וכיוצא באלה אחרים, על-מנת שאלו ישמשו לצורך פעילות המועדון. בכל מקרה, ידוע לי והנני מאשר כי שיקול הדעת בדבר הכללת פרטי בית העסק ונתונים אחרים כאמור, כולם או חלקם, נתונה לרשות בלבד.
9.    ידוע לי והנני מתחייב בזה כי השתתפותי במסגרת המועדון תיעשה כנגד תשלום דמי חבר השתתפות שנתיים בסכום אשר יקבע על-פי שיקול דעתה של הרשות. ידוע לי כי הרשות הינה מוסד ללא כוונת רווח ולפיכך אינה גובה מע"מ.
10.    ידוע לי והנני מאשר בזה כי הרשות ו/או העירייה לא תהינה צד לכל עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות בבית העסק וכי האחריות הבלעדית תהא של בית העסק ו/או של הספק מטעמו.
11.    ידוע לי כי והנני מאשר בזה כי השתתפות בית העסק אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה, כולה או מקצתה.
12.    ידוע לי והנני מאשר בזה כי הטבה ו/או הנחה המוצגת באתר תסופק על-ידי בית העסקה וכי לרשות ו/או לעירייה לא תהא כל אחריות לכל מצג/תמונה הקשור בהם לרבות המחשתם, מאפייניהם, תיאורם, מחירם וכיוצא באלה.
13.    ידוע לי והנני מאשר בזה כי האחריות הבלעדית להטבה ו/או החנה לרבות למוצר ו/או השירות נשוא העניין, טיבם, איכותם, התאמתם לצרכן, מועדי אספקתם והתקנתם הינה של בית העסק ו/או של הספק מטעמו בלבד.
14.    ידוע לי והנני מאשר בזה כי הרשות מקיימת אמצעי הגנה סבירים באתר. יחד עם זאת, הרשות ו/או העירייה לא תהינה אחראיות לשיבושים ו/או לתקלות ו/או להפסקות ו/או לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר.
15.    הנני מתחייב בזה למלא אחר הוראות כל דין ו/או החוקים ו/או התקנות, לרבות חוקי העזר העירוניים, בעת מתן המוצר ו/או השירות של בית העסק.
16.    ידוע לי והנני מתחייב לשאת באחריות לכל נזק שיגרם לבית העסק ו/או לחבר מועדון ו/או לרשות ו/או לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת התחייבויותיי על פי כתב זה, זאת בקשר ו/או בנוגע למוצר ו/או השירות אשר יסופקו על-ידי בית העסק.
17.    הריני מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמן תוך 7 ימים מיום דרישתן בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שהרשות ו/או העירייה תידרשנה לשאת בהם, אף שטרם נשאה בהם בפועל, בשל מעשה או מחדל הקשורים ו/או הנוגעים, במישרין או בעקיפין, בהתחייבויותיי נשוא כתב זה.
18.    הריני מתחייב לבטח על חשבוני את פעולות בית העסק בגין כל עבירה, עוולה, נזק או מפגע כלשהם אשר יגרמו לבית העסק ו/או לחבר המועדון ו/או לרשות ו/או לעירייה בשל מעשה או מחדל הקשורים ו/או הנוגעים, במישרין או בעקיפין, בהתחייבויותיי נשוא כתב זה.
19.    ידוע לי והנני מאשר בזה כי הרשות תהא רשאית להפסיק את פעילות המועדון לרבות את האפשרות לשימוש בכרטיס חבר מועדון, על-פי שיקול דעתה, בכל עת, וללא כל הנמקה.
20.    סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל עניין ומחלוקת הנוגעים לכתב התחייבות זה תימסר לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.


ולראיה באתי/נו על החתום:

____________________          _    _____________________            _____________________
    שם מלא                                                  ת.ז.                                                  חתימה
____________________          _    _____________________            _____________________
    שם מלא                                                  ת.ז.                                                  חתימה

bottom of page